Sacramenten

doop
Doopsel
Het doopsel is het fundamentele sacrament van christelijke intitiatie en maakt een mens tot lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; door het sacrament van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij/zij begint een nieuw leven ‘in Christus’.Ouders, die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met de pastoor of met het secretariaat . In overleg wordt bepaald of het sacrament van het doopsel wordt toegediend tijdens een H. Mis of daarbuiten.
eucharistie
H. Communie [sacrament van het altaar]
Van de zeven sacramenten [genade gevende tekenen] die Christus heeft ingesteld, is dat van de H. Communie ofwel het ‘sacrament van het altaar’ het meest essentiële. Het werd door Christus ingesteld bij het laatste avondmaal, toen Hij brood nam, God dankte. het brood brak, uitdeelde en tegen de apostelen zei: ‘Dit is Mijn Lichaam: Doet dit tot Mijn gedachtenis.’ Uit dit sacrament, dat Christus lijden, sterven en verrijzen tegenwoordig stelt, vloeien de zes andere voort.
vormsel Vormsel
Het sacrament van het vormsel sterkt de gedoopte door handoplegging met de kracht van de Heilige Geest en bezegelt door zalving dat hij/zij op Christus gelijkt; daarmee voltooit het vormsel de in de doop begonnen christelijke initiatie.
huwelijk
Huwelijk
In alle opzichten lijkt het christelijk huwelijk op het huwelijk in het algemeen. Toch zijn er wezenlijke verschillen. Want het christelijk huwelijk is een sacrament. En als sacrament is zij als het ware een verheffing van het huwelijk in het algemeen: zij verheft het huwelijk tot een werkelijkheid waarin Gods liefde zichtbaar wordt.
Voor het sacrament van het huwelijk kunt u contact opnemen met de pastoor/plebaan.
wijdingst Priesterwijding
De wijding van priesterstudenten, die in het bisdom Groningen gaan werken, vindt plaats tijdens een feestelijke H. Mis in de Sint Jozefkathedraal. De bisschop legt tijdens de toediening van het sacrament van de priesterwijding de wijdeling de handen op. De wijdeling krijgt deel aan het dienstwerk van de bisschop dat hij hun toevertrouwt en belooft hem gehoorzaamheid. Bij de wijding tot priester zijn er naast de handoplegging en het wijdingsgebed ook een zalving van de handen en de overreiking van de kelk en de offerschaal.
biecht
Biecht
Het sacrament van de verzoening (de biecht) is er voor iedere gedoopte, die berouw heeft over zonden, begaan tegen God en tegen medemensen, ja,  tegen al wat leeft en aan onze zorg is toevertrouwd.  Iedere priester, die door de kerk formeel is erkend, mag dit sacrament toedienen, gedachtig de woorden van Jezus aan de apostelen: ‘Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven’. Van de zondaar wordt gevraagd dat hij zijn schuld bekent en het voornemen heeft om zijn leven te beteren. De priester spreekt daarop de absolutie uit.
Iedere zaterdag is er van 16.00 tot 17.00 uur gelegenheid om te biechten in de Sint-Jozefkathedraal. Ook kan daarvoor een afspraak worden gemaakt.
biecht Ziekenzalving
De ziekenzalving of het Heilig Oliesel wordt door de priester toegediend aan zieken die in doodsgevaar verkeren; zij worden op het voorhoofd en op de handen gezalfd met speciaal hiervoor gezegende olijfolie of, naargelang van de omstandigheden, met andere speciaal hiervoor gezegende olie, van plantaardige afkomst, waarbij slechts eenmaal deze woorden worden uitgesproken: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven”.Voor het sacrament van de ziekenzalving kunt u contact opnemen met de pastoor/plebaan.

Voor meer informatie over de sacramenten:

Parochiesecretariaat:
050-3124215
secretariaat@stmartinusparochie.nl