Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 6 DECEMBER 2020, IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN.

2e Zondag van de Advent – B

De kleur is paars in de Advent, de Altaarluiken zijn gesloten, geen bloemen op het Priesterkoor – het Gloria wordt niet gezongen of gezegd – alles duidt op boete en  vasten, of tenminste versobering van ons leven, zoals in de Veertigdagentijd.

Er is één klein subtiel verschil; in de Advent klinkt wél het Alleluia.

Een tijd van voorbereiding, zoals eerder de Veertigdagentijd voor Pasen was ingevoerd, zo is er ook een passende voorbereiding op Kerstmis, dat andere grote mysterie in ons geloof:  de Incarnatie. God, die mens wordt, één der onzen. Het Woord (de Logos) is vlees geworden, zegt Johannes in de proloog van zijn Evangelie.

Voorbereiding betekent, voor een grote gebeurtenis, of feest, alles in orde maken, schoonmaken, mooi maken, om het feest de glans te geven, die het verdient.

Het houdt verwachting in – uitzien naar.  Zo is het in ons gewone leven. Leven in hoop. Hoop, dat het een mooie dag zal worden en verwachting, dat morgen een nog betere dag wordt, als we gaan slapen. Hoop en verwachting leven in heel ons denken en doen. Krijg ik vandaag het goede nieuws, waar ik op wacht? Zal ik mij beter gedragen dan gisteren? Blijf ik weer de hele dag alleen, of krijg ik, ondanks corona, eindelijk iemand op bezoek? Allemaal vragen vol hoop en verwachting, die we ons iedere dag stellen. Vragen, zo oud als de mensheid. Dus komen ze ook in de Heilige Schrift voor. Daar verwoorden ze onze hoop en verwachting, als gelovige mensen, op de komst van de Heer. Bewust of onbewust zien we er naar uit in verlangen naar liefde, vrede en gerechtigheid en dat is God!

Troost, troost toch mijn stad – zegt uw God.  Zo begon de 1e Lezing uit Jesaja en zoals we straks zullen zingen in het “Rorate caeli”. Verkondig het luide: uw God is op komst.

Als een herder zal Hij zijn schapen leiden. Daartoe roept een stem: Baan de Heer een weg, bereid u voor op Zijn komst. Leef er naar toe in blijde verwachting en dat is voor ons, Christenen, nooit een afwachten, met de armen over elkaar gaan zitten, maar een actief bezig zijn  Zoals de Parabel van de Barmhartige Samaritaan ons leert, wie mijn naaste is n.l. voor wie kan ik naaste zijn?

Er is zoveel nood en ellende in de wereld, waar we geen vat op hebben. Al kunnen we iets doen: Advent.

Maar ook dichtbij is er zoveel nood en zelfs armoede in ons rijke, welvarende land, nog steeds. Wat kunnen we voor anderen om ons heen betekenen, waar de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. Wat kunnen wij doen tot behoud van de schepping? Ik denk ook aan het menselijk leven, dat in zijn meest kwetsbare fases niet meer welkom is. Een gevaarlijke verharding in de westerse wereld.

Dat alles raakt ook onze betrekking tot de Schepper en zijn Schepping.

Ik kom terug op het gegeven in deze Advent:  Hoopvol uitzien naar de komst van de Heer. Waar is God in ons leven? Het gaat niet om een Boodschap, maar om een persoon:  Jezus Christus!

Wie aan Hem vertrouwen geeft en op Hem hoopt, die moet ook mensen graag zien. De hoop loopt over in de liefde, zoals gezegd. Verwachten is niet afwachten, maar gereed staan om aan de slag te gaan. Zonder het geloof kan de hoop niet leven, dan verdwaalt ze in dromerij.

Het geloof is de vaste grond en het bewijs van wat wij hopen, zegt de Hebreeënbrief. Zonder het geloof in de heilsfeiten van het Oude- en het Nieuwe Testament, is onze hoop verbeelding.  Maar zonder hoop is ook het geloof dood. Het gaat immers niet om wat eens is geweest, maar om onze toekomst.

Wij. Christenen, mogen mensen van hoop zijn, wat er ook in ons aardse bestaan kan gebeuren, omdat wij geloven in Christus’ Verrijzenis.  Daarom weten wij:  Geloof, Hoop en Liefde zijn de grote drie, ze kunnen niet zonder elkaar.  Het Geloof ziet, wat er al is, de Hoop zegt, wat komen gaat en dat kan niet zonder de Liefde.

De Advent roept ons op, vandaag bij monde van Jesaja en Johannes de Doper de weg te bereiden voor de Heer. Waakzaam te zijn. Waken in gebed. Het stille verblijven bij God. Bidden kan woordeloos zijn, bidden is ook dankzeggen van alles , wat achter ons ligt. Zoals Maria in haar Magnificat, in haar “ja”  aan de Engel Gabriël, vanuit haar door de Schepper gegeven vrije wil. Niet afgedwongen.

Zo is deze tijd van verwachting, deze meest intieme periode van het Kerkelijk jaar, haar tijd aan wie de Heer grote dingen heeft gedaan.

Ook aan haar hand mogen wij opgaan naar het Kerstfeest!

Amen

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development