Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 20 DECEMBER 2020 IN DE
ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN.

4e  Zondag van de Advent – B

Op deze laatste Adventszondag, zo dicht bij Kerstmis, zijn we bij Maria en dat betekent verstilling.

We hoorden in deze dagen in de Schriftlezingen over gebeurtenissen, die aan Jezus’ komst vooraf gingen. Ook in het verre Oud-Testamentische verleden. Wonderbaarlijke geboorten van Simson en Samuel, over de oude Elizabeth, die toch nog een zoon kreeg, Johannes de Doper. Maar uiteindelijk waren het natuurlijke geboorten.

Voor Maria was het anders:  een jonge vrouw, die door de engel Gabriël namens God de Vader wordt bezocht en begroet met:  “Wees gegroet Maria, vol van genade”. Vol van genade, dat betekent, dat er niets naast was. Tota Pulchra, Inviolata.

Het dogma van 1854, Onbevlekte Ontvangenis, wordt hier eigenlijk al verkondigd.

Gouden huis, zo eren wij Maria in haar litanie.

Zo moest zij ook zijn, om de Heer van alle leven, ja, haar Schepper, het leven te kunnen geven. Niet door de tussenkomst van een man, maar door de Heilige Geest, die over haar neerdaalde. Zo ontving zij Hem, die de hemelen niet konden omvatten, in haar schoot.

Maria is de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van haar schoot. Zo begroet Elizabeth Maria, als die naar haar toe komt en wordt een familiale begroeting  tot een heilshistorische ontmoeting.

Het mysterie is niet in menselijke redeneringen te vatten en slechts beelden kunnen iets nabij brengen. Zo is de brandende braamstruik, waar Mozes voor neerknielde, die brandde, maar niet verbrandde, door kerkvaders gezien als een beeld van Maria, die moeder werd en maagd bleef.

Er zijn natuurlijk mensen, die zeggen, dat Maria na Jezus’ geboorte een gewoon huwelijksleven met Jozef heeft gehad. Staat er niet in het Evangelie, dat Jezus broers en zussen had? Al lang weten we, dat  dit niet letterlijk moet worden opgevat, maar in een ruimere familiale zin moet worden gezien.

Nee, het hele leven van Maria, die vol van genade was, is gericht geweest op het Goddelijk geheim, waarin zij mocht delen in volkomen toewijding en trouw,  zeker niet alles begrijpend, maar tot onder het kruis bij haar Zoon, Stabat Mater dolorosa.

Alles heeft zij mee doorgemaakt, zoals een liefhebbende moeder. Het heil kan niet de vrucht zijn van mensenwerk. Christus is geen supermens. Hij is God uit God, Licht uit  Licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, zoals wij in de grote Geloofsbelijdenis zeggen. De verlossing is een geschenk van de drie-ene God, zoals we in dit Evangelie hoorden.

De Vader vraagt aan een jonge vrouw met een vrije wil, die “ ja “ zegt en vervolgens door de kracht van de Heilige Geest, de Zoon in haar schoot ontvangt. Dat vieren we op 25 maart, negen maanden vóór 25 december.

In Maria’s maagdelijk moederschap komt haar gerichtheid op God tot een unieke dimensie. Haar maagdelijkheid is een teken van armoede en het onvermogen van de mens, om zelf zijn heil en verlossing te bewerken. Als maagd laat Maria zien, dat alles in haar van God komt. Met Maria is het ideaal van de Christelijke maagdelijkheid begonnen.

Zo kon zij de plaats worden, waar God verblijft door de overschaduwing van de Heilige Geest, Gods ademtocht, zoals de wolk boven de Ark van het Verbond.

Maria wordt de Ark van het Nieuwe Verbond genoemd. Daartoe was zij voorbestemd, vanaf het prilste begin in de schoot van haar moeder Anna.

Het is opvallend, dat bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, allerlei kwaliteiten van de ouders worden genoemd: rechtschapen, trouw aan Gods Wet, onberispelijk in hun levenswandel.

Van Maria zegt de Evangelist niets. Ze wordt direct aangesproken als de Begenadigde. Zo eren de Kerken van Oost en West Maria als de Moedermaagd. Door haar gaf God de mensheid zijn schoonste geschenk, werd Hij één van ons.

Verstilling mag er zijn in deze laatste dagen van het Feest van de menswording, de Incarnatie. God wordt mens, om ons te laten delen in het leven met Hem.

Wij beseffen nauwelijks, hoe groots en omvattend het mysterie is, waar wij in mogen staan en leven. Het overstijgt al onze noden en pijnen in deze wereld en omvat het Licht, dat de duisternis overwint.

Amen

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development