PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 15 JANUARI 2023 IN DE           ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN.

Tweede Zondag door het jaar – A

De lezing uit Jesaja in het Oude Testament en het Evangelie zijn op elkaar afgestemd, zoals gebruikelijk, in de zin van belofte en vervulling in Christus.

Jesaja, zo’n 600 jaar vóór Christus, verwachtte een dienaar, die tegelijk ook een licht zou zijn voor de volken.

Een bekering wil Israël bewerken om een Rijk van gerechtigheid in te zetten, om de volken te brengen tot de ware kennis van God, uit de duisternis van het heidendom naar het licht, zodat, zoals gezegd, mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.

In het Evangelie hoorden we over het Doopsel van Jezus als begin van de messiaanse openbaring van de Zoon van God, terwijl de stem van de Vader klinkt uit de hemel en de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus rust.

Johannes de Doper is door de Vader gekozen om het Lam Gods, de lijdende Dienaar, voor te stellen.  De voorloper, als getuige van het licht, Jezus de Messias.

Ook wij zijn geroepen om van Hem te getuigen in ons leven. Dat is onze opdracht in een verdeelde wereld, waarin ook de Christenen verdeeld zijn geraakt in zoveel verschillende richtingen, die lang, vaak scherp tegenover elkaar stonden. Juist wij moeten het zuurdesem zijn, om meer vrede en eenheid in de wereld te bewerken.
Dat is ook in tal van initiatieven gebeurd naar de opdracht van Christus: gaat en onderwijst alle volken en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Daartoe zijn de apostelen erop uit getrokken en vervolgens bisschoppen en priesters, die vaak ook tegengestelde opvattingen moesten rechtzetten over het gegeven van de Drie-ene God en de godmens Jezus Christus.

Al in de eerste eeuwen, zoals wij dezer dagen de gedachtenis vierden van de H. Hilarius van Poitiers, die in de vierde eeuw de leer omtrent de Drie-eenheid  en Jezus Christus als godsmens verdedigde. Dikwijls is er strijd geweest binnen de Kerk over geloofskwesties. In 1054 was er de breuk tussen Rome en Constantinopel, de Kerk van het Westen en de Kerk van het Oosten, de Orthodoxen.
In de 16e eeuw kwam het tot een breuk binnen de Westerse Kerk door de Reformatie en in Engeland onder Hendrik VIII, de breuk met Rome, die de oprichting van de Anglicaanse Kerk tot gevolg had met de koning aan het hoofd.                        Laat in de 19e eeuw kwam het verlangen naar eenheid op. De internationale Bidweek voor Eenheid onder de Christenen werd ingesteld. In 1948 de oprichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam, waarin Protestantse Kerken zich verenigden, later aangevuld met de Anglicanen en de Orthodoxe Kerken.                                                                                Het Tweede Vaticaans Concilie, waar vertegenwoordigers van al die Kerken als waarnemer aanwezig waren, bracht de Rooms Katholieke Kerk in beweging en tegenwoordig zijn er tal van ontmoetingen op hogere en lagere niveaus, ook door bezoeken van de Paus aan de Wereldraad van Kerken in Genève, aan Constantinopel, Egypte enz.

Dat is een verheugende ontwikkeling, zoals er ook in ons land talrijke contacten zijn, al dan niet via de Raad van Kerken.

Vandaag begint de Bidweek voor Eenheid onder de Christenen en vanmiddag om 17.00 uur is er de jaarlijkse viering in de Nieuwe kerk, Vespers met Lessons and Carols volgens de Anglicaanse traditie.

Het motto dit jaar is:  Doe goed, zoek recht aan de hand van Jesaja 1: Leer goed te doen, zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.

De eenheid van de Christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder de Christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid.

Goed leren doen vereist, dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken.
De verdeeldheid onder Christenen kan niet los worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie.

Wij mogen ons bezinnen en bidden, dat Gods Geest ons mag verlichten en naar het woord van Psalm 126:  Want als de Heer het huis niet bouwt, werken de bouwers vergeefs daaraan.

Amen