PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 10 JANUARI 2021, IN DE    ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN

Doop van de Heer –  B

Het Doopsel, dat Johannes de Doper toediende,  was al bijzonder. Anders dan gebruikelijke reinigingsrituelen.  Zijn Doopsel was eenmalig. Iemand bekeerde zich voor eens en voorgoed tot een ander leven. De dopeling wilde breken met zijn zondig leven. Opvallend is, dat juist ook soldaten, tollenaars en publieke vrouwen naar hem toekwamen. Zondig bestaan overwinnen en een nieuw leven beginnen. In de Doop gebeurt dat symbolisch. De dopeling werd ondergedompeld in het water, dat in het Oud-Testamentische denken symbool van vernietiging en dood was. Oceanen en rivieren vormden een bedreiging.

Maar als stromend water is een rivier vooral symbool van leven en vruchtbaarheid. Dus in de Doop gaat het om reiniging, afwassing van vuil/zonden én om een nieuw begin, d.w.z. dood en verrijzenis – de wedergeboorte, waar wij over spreken ligt hier al in besloten.

Nu laat Jezus zich dopen, onder protest van Johannes. Hier gaat het niet om belijden van zonden. Voor Jezus is het een gehoorzaam op zich nemen van Gods juk. Jezus neemt de schuldenlast van heel de mensheid op zich, op Zijn schouders. Hij dompelde die onder in de Jordaan.

Zijn openbare leven, dat Hij nu begint, ongeveer 30 jaar oud, verwijst al naar het kruis en de verrijzenis. Hij treedt in de plaats van de zondaars, laat zich onderdompelen en komt weer rechtop uit het water.

Zegt Jezus niet elders in het Evangelie: Ik moet een Doopsel ondergaan en hoe beklemt mij dat.

Alle vier Evangelisten schrijven, hoe de Hemel open ging, openscheurde, toen Hij uit het water opsteeg en de Geest als een duif op Hem neerdaalde, terwijl de Stem van de Vader klinkt: Gij zijt mijn Zoon, mijn Veelgeliefde

Het mysterie van de Drie-ene God manifesteert zich hier duidelijk, zoals verder in Jezus’ openbare leven. Ik denk aan de Gedaanteverandering op de berg Tabor en vlak voor Jezus’ dood aan het kruis, als Hij zegt: Vader, in Uw handen beveel Ik mijn Geest. De Geest, die door de wereld gaat ten leven. In Zijn Doop in de Jordaan greep Jezus vooruit op Zijn dood en verrijzenis.

Johannes Chrysostomus zegt:  De onderdompeling en het boven water komen verbeelden de afdaling ter helle én de opstanding. Zo worden wij in het Doopsel opgenomen in het leven van de Drie-ene God, als een kiem. Een begin, met het uitzicht op de voltooiing na dit aardse leven, als wij, met Jezus ons kruis in dit leven hebben opgenomen en gedragen, zoals Hij.

Gij zijt Mijn Zoon, Mijn Veelgeliefde, in U heb ik welbehagen.

Het gaat niet over prestatiedrang, hoge eisen, zoals wij die in deze tijd kennen. Het zijn woorden van liefde. Jezus volgt de Vader hierin en zal een God van liefde openbaren en die liefde uitstralen door heel Zijn openbare leven.

Hij leert de mensen, dat God hun aller Vader is, vol liefde. En die liefde straalt Hijzelf uit, ook als Zijn woorden streng zijn, want echte liefde is niet alleen maar lief. Wél voor iedereen, lammen, doven, blinden, melaatsen, zondaars, tollenaars, ontrouwe mannen, overspelige vrouwen. Dát is de Blijde Boodschap, die Hij verkondigt. Dat is ook de diepgang van ons Doopsel. Ook tegen ons zegt God bij het Doopsel: Gij zijt mijn veelgeliefde, in u heb Ik welbehagen. Dan is het ook onze weg om als Gods veelgeliefde, Zijn liefde uit te dragen en te beleven in onszelf. Door af te dalen in onszelf, onszelf beter te leren kennen, tot aanvaarding van onszelf te komen, zo klimmen wij op naar God  en kan dat tot vrede en liefdevolle uitstraling leiden naar onze medemensen, zeker mensen in nood. Aan de hand van de Heer kunnen wij licht brengen in het leven van anderen, mildheid betrachten, aanvaarden en verdragen in ons leven met elkaar.

Dat zijn de uitdagingen in ons leven, waar het om gaat.

En altijd, waar Christus een duidelijke plaats in ons leven heeft, in ons bidden , in ons vieren met de Kerk, zal het ons mogelijk zijn, met vallen en opstaan, te groeien als werkelijke navolgers van Hem; wetend ook, dat Hij ons altijd nieuwe kansen geeft om opnieuw te beginnen.

Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om een veelgeliefd kind van God te zijn, want de Hemel is hoog en ver weg. Echter zo moge God  de totaal Andere, de Volmaakte zijn. Hij is ons evenzeer nabij, meer nabij zelfs, dan wij onszelf nabij zijn. Geeft dát al niet geborgenheid en vrede diep in ons?

Wij zijn een nieuw jaar ingegaan, wellicht met goede voornemens.

Het mag vooral een voornemen zijn, om aan Gods hand te groeien als mens, als christenmens.

Dáár ligt ons eigenlijke geluk.

Amen