Hoe belangrijk de vieringen in onze kerken ook zijn, het is niet de enige vorm waarmee wij ons geloof kunnen belijden en onderhouden. Dat kunnen we ook thuis doen door gebed. Omdat de parochianen gedurende deze tijd niet kunnen delen in de Heilige Eucharistie en de Heilige Communie niet kunnen ontvangen, wijzen de bisschoppen er op dat men ook de genade van de Heer kan ontvangen door de zogenaamde ‘geestelijke communie’. Van geestelijke communie kan sprake zijn als je op een bepaald moment verhinderd bent fysiek aanwezig te zijn bij de viering van je geloofsgemeenschap. Je vraagt in gebed aan de Heer of je wel geestelijk de eucharistie mag ontvangen. De geestelijke communie ontvang je wanneer de eucharistieviering via de televisie of radio uw huiskamer binnenkomt. Dankzij de geestelijke communie hoeft geen enkele katholiek zich buitengesloten te voelen van de eucharistie. Kortom, het gaat om een intens verlangen naar het ontvangen van de Heer. Daar helpen de volgende gebeden bij:

‘Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. Amen.’