In de afgelopen maanden hebben op diocesaan en op parochieel niveau dialooggesprekken plaats gevonden in het kader van de synode over synodaliteit in Rome in 2023.  Uit het verslag blijkt hoe heilzaam de gesprekken door de deelnemers en het bisdom is ervaren:  ‘We constateren dat onze methode voor synodale gesprekken vruchtbaar is geweest.. De mediatieve sfeer en de dialoogmethode leidden tot open en eerlijke gesprekken waarin iedereen gehoord werd en waarin de Heilige Geest kon spreken’, schrijft ons bisdom.

Alle resultaten van drie diocesane sessies en een aantal parochiële dialoogbijeenkomsten zijn samengevat in een rapport dat integraal (tezamen met de bevindingen van de andere bisdommen) is te downloaden op de website van het bisdom:  www.bisdomgl.nl.