Lezingen in de Sint Martinusparochie 2020-2021

Tijd:                Alle avonden beginnen om 20.00 uur                                               
Plaats:              Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u ook op de website van de
Sint Martinusparochie:  www.stmartinusparochie.nl

15 december 2020 – Het Christelijk gebed van beschouwing
door pater Hugo Beuker

Velen in het moderne westen verlangen ernaar zich meer voor de ervaring van Gods aanwezigheid open te stellen. Ze zoeken daarvoor concrete oplossingen en voelen zich dan vaak gedwongen zich tot boeddhistische en hindoeïstische bronnen te wenden. Die blijken dan vaak toch niet zo toegankelijk als ze in eerste instantie leken, omdat ze gestoeld zijn op een totaal ander filosofisch denkpatroon. Ondertussen ligt er echter op de zolder van onze eigen traditie een schat aan praktische meditatiemethoden klaar om herontdekt en ingezet te worden. Pater Hugo heeft er een paar voor u in de aanbieding, kant en klaar om thuis te gebruiken. Vreemde kunstgrepen komen er niet aan te pas. Een beetje tijd, een scheutje geduld en een klein snufje bescheidenheid volstaan.

Pater Hugo bewoont sinds 2001 de kluizenarij van Warfhuizen. Hij is opgeleid aan de universiteit van Leuven, waar hij zich specialiseerde in mystieke theologie.


12 januari 2021 – “Theologie van het Lichaam”      
door Luc Simons pr.

God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. We zijn daarom geroepen om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Daarin speelt het lichaam volgens de katholieke Kerk een cruciale rol. Het lichaam van de mens heeft een huwelijkse betekenis, leert paus Johannes Paulus II in zijn ‘Theologie van het Lichaam’. Wij zijn als man en vrouw naar Gods beeld geschapen. In de menselijke seksualiteit heeft God de betekenis gelegd om het leven door te geven en liefde uit te drukken en zichtbaar te maken, een liefde zoals door God bedoeld: trouw en vruchtbaar; een liefde die zichzelf durft te verliezen aan de ander. Het lichaam noemt de heilige paus Johannes Paulus II daarom het meest oorspronkelijke sacrament. In hun zelfgave aan elkaar tot in het lichaam toe, maken man en vrouw zichtbaar wat onzichtbaar is: de liefde die God in het hart van de mens heeft gelegd.

Deze avond willen we kennismaken met deze ‘Theologie van het Lichaam’ en haar waarde voor onze tijd.

Ir Luc Simons (1965) studeerde milieuhygiëne in Wageningen, vervolgens priesterseminarie Rolduc. Nu priester van het bisdom Roermond – licenciaat theologie in Oostenrijk.


2 februari 2021 – Wat betekent een natuurlijke omgang met vruchtbaarheid?
door Nanja Borst

Nanja Borst is sinds 2012 FertilityCare docent en geeft cursussen hierin aan zowel alleenstaanden als stellen. FertilityCare is een methode waarmee vruchtbare en onvruchtbare perioden tijdens de cyclus van de vrouw vastgesteld kunnen worden. Dit is de basis waarmee stellen op een natuurlijke manier gezinsplanning kunnen toepassen of problemen rond onvruchtbaarheid ontdekt kunnen worden. Tijdens deze lezing wordt aandacht gegeven aan de oorsprong van natuurlijke gezinsplanning, de ervaringen van stellen die zij begeleid heeft, de theologie vanuit de R.K. kerk m.b.t. gezinsplanning en de (on)mogelijkheden van het volgen van een natuurlijke methode op het gebied van gezinsplanning en (on)vruchtbaarheid. 
Voor meer informatie: www.fertilitycare.nl


Mevrouw Nanja Borst – Spoelder (1978) is gehuwd met Mark Borst en moeder van drie opgroeiende kinderen.


16 februari 2021 – Over de Stille Omgang               
door Jeroen Brennnkmeijer

Amsterdam wordt wel eens ‘mirakelstad’ genoemd vanwege het Sacramentsmirakel dat daar heeft plaatsgevonden op 15 maart 1345.
In de Kalverstraat lag een man ziek te bed, stervende. Een priester kwam hem bedienen en gaf hem de H. Communie. Daarna moest hij overgeven en het braaksel werd uit eerbied in het haardvuur gedaan. De volgende dag bleek de H. Hostie onbeschadigd boven het vuur. De priester bracht de H. Hostie terug naar de Oude kerk maar het gebeurde herhaalde zich tweemaal. Bedevaarten kwamen op gang en sacramentsprocessies.
Toen Amsterdam in 1578 protestants werd, was dit niet meer mogelijk. In stilte en in groepjes bleef men de gang van de Kalverstraat naar de Oude kerk lopen.
In 1881 werd de Stille Omgang voor het eerst gehouden. In de avond/nacht op zaterdag na 15 maart trok men door de straten zonder enige aankleding, gezang of gesproken gebed. In stilte dus.
Vele duizenden katholieken uit het hele land komen nog steeds ieder jaar samen. In verschillende kerken wordt de H. Eucharistie gevierd. Over de geschiedenis en betekenis zal Jeroen Brenninkmeijer vertellen aan de hand van beelden.

Jeroen Brenninkmeijer (1971) is sinds vorig jaar voorzitter van de Stichting Stille Omgang.

16 maart 2021– De sociale kwestie in de christelijke politiek
door mr. Pia Lokin – Sassen 

Vanaf het midden van de 19e eeuw ontstond er door de opkomende industrialisering ook in Nederland een arbeidersklasse, die rechteloos was en in grote armoede leefde. In de toenmalige overheersende (liberale) staatsopvatting was er in beginsel geen plaats voor overheidsinterventie om voor deze groep beschermende maatregelen te treffen. Het zgn Kinderwetje uit 1874, een initiatiefwet van het uit Groningen afkomstige liberale Tweede Kamerlid Samuel van Houten  was “één zwaluw die nog geen lente maakt”. De Sociaal Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis ontwikkelde zich tot een anarchistische, buitenparlementaire beweging. De Sociaal Democratische Arbeiders Partij onder leiding van Troelstra hing de marxistische leer aan en preekte de klassenstrijd en de revolutie en was niet bereid om ‘burgerlijke’ regeringsverantwoordelijkheid nemen. Het zijn vooral christelijke kabinetten geweest die de basis hebben gelegd voor de sociale wetgeving aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.

Mw mr. Pia Lokin-Sassen studeerde van 1964 tot 1971 rechten in Nijmegen. In juni 1974 begon zij als wetenschappelijk medewerkster I aan de rechtenfaculteit van de RUGroningen. Tot 2009 doceerde zij aldaar onder meer Parlementaire Geschiedenis en Mensenrechten.
Van 2011 tot 2015 en van oktober 2017 tot juni 2019 was zij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA.

13 april 2021 – Een kerkvader voor onze tijd – H. John Henry Newman
door Antoine Bodar

John Henry Newman (1801-1890), aanvankelijk priester van de Anglicaanse Kerk, erkent in ‘Rome’ de enige ware Kerk, waarnaar elke christen zou moeten terukeren. In 1845 wordt hij katholiek, in1847 tot priester van de Moederkerk gewijd, in 1879 tot kardinaal gecreëerd. Zalig gesproken is hij in 2010 en in 2019 heilig.
Met zijn geschriften oefent Newman grote invloed uit op het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965).
Dit betreft zijn betoog de Kerk te openen naar de wereld, de vrijheid van godsdienst, de taak van de leek en zo meer. Vooral zijn pleidooi voor het volgen van het eigen -goed gevormde- geweten maakt hem hedendaagse inspirator.
Beroemd is zijn uitspraak over het dogma van Pius IX omtrent de pauselijke feilbaarheid in 1870 – inhoudelijk juist maar tactisch niet doelmatig: ‘Zou ik het glas heffen op de Paus in zijn onfeilbaarheid, eerst zou ik drinken op mijn  eigen geweten.’
In de lezing wordt in enige aspecten van zijn persoon en werk kardinaal Newman voorgesteld.

De priester Antoine Bodar doceerde kunstgeschiedenis en filosofie van  de kunst aan de universiteit van Leiden en was bijzonder hoogleraar  ‘cultuur, christendom en media’ aan de universiteit van Tilburg.
Hij  woont en schrijft in Rome en publiceert essays en boeken over deze onderwerpen met bijzondere belangstelling voor liturgie.

11 mei 2021 – Maria in het christelijke Oosten
door L.C.M.  van Leijsen, theoloog  

De figuur van Maria neemt een belangrijke plaats in de verschillende tradities van het oosters christendom. Welke rol heeft zij? Op deze avond kijken we om een antwoord op deze vraag te vinden naar een icoon van de ‘Moeder Gods’, zoals ze in de meeste tradities wordt genoemd. We kijken tevens naar een Bijbeltekst die belangrijk is voor de persoon van Maria in het christelijk Oosten en naar een toepasselijke tekst over Maria uit een oosterse kerk. Met dit alles laten we zo als het ware de oosterse traditie zelf aan het woord over Maria.

Leo van Leijsen is theoloog. Hij is medewerker Oosterse Kerken bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene, een landelijke instelling gevestigd in ’s-Hertogenbosch.