Over hulp bij zelfdoding in Duitsland

De leiding van zowel de katholieke Kerk als de evangelisch-lutherse Kerk in Duitsland heeft ernstige bedenkingen bij de uitspraak van het Duitse Hooggerechtshof van 26 februari j.l. Het Duitse Hooggerechtshof oordeelde dat hulp bij zelfdoding niet strafbaar is en dat de clausule 217 van het strafrechtboek moet geschrapt worden, omdat dit neerkomt op een daadwerkelijk verbod op hulp bij zelfdoding. Volgens de opperrechters zijn respect en bescherming van de menselijke waardigheid en vrijheid dermate fundamentele principes van de grondwet, dat de staat en de samenleving het moeten accepteren als mensen actief hun leven als daad van autonome zelfbeschikking willen beëindigen. Bijgevolg kunnen zowel artsen als leden van een vereniging pro euthanasie niet vervolgd worden als zij deze mensen helpen bij zelfdoding. Zij riskeerden eerder tot 3 jaar gevangenisstraf.

Al meteen na de uitspraak waarschuwde de leiding van de Duitse evangelische en katholieke Kerk in een gemeenschappelijke verklaring voor de gevolgen van de beslissing. De bisschoppen vrezen een toenemende subtiele druk op oude of zieke mensen. “Hoe meer en hoe toegankelijker opties om mensen zelfmoord te helpen plegen, des te groter het risico dat mensen in een extreem stressvolle woon- of leefsituatie onder druk komen te staan ​​om een ​​dergelijke optie te nemen en een einde aan hun leven te maken. Wij waren van oordeel dat er na een lang politiek debat in alle parlementaire fracties in de Duitse Bondsdag uiteindelijk een compromis was bereikt dat gedragen was door een brede politieke meerderheid en dat erin slaagde om ook erg kwetsbare mensen in hun laatste levensfase te beschermen.”

De samenleving moet volgens de katholieke en protestantse bisschoppen vermijden dat de waardigheid en waarde van de menselijke persoon beoordeeld wordt op basis van zijn prestaties, zijn nut voor anderen, zijn gezondheid of zijn leeftijd. “De kwaliteit van onze samenleving hangt af van de manier waarop we elkaar helpen en ondersteunen. Daarom zullen wij onze inspanningen voortzetten om zorg te dragen en ondersteuning te bieden aan mensen in erg kwetsbare situaties. Dat omvat ook hulp en ondersteuning voor mensen die eenzaam zijn.”

Bron: kerknet.be